پرتال سایت آموزشی و مشاوره‌ای نودوره

پیشگام در آموزش و مشاوره نو

معرفی سایت آموزشی و مشاوره‌ای نودوره
هدف سایت نودوره ارائه آموزش های حرفه ای مرتبط با بازار کار و نیازمندی های علمی تخصصی است. خدمات نودوره ارایه دوره های دانشگاهی و کارکنان دولت را در بر نمی گیرد.

نودوره متشکل از مجموعه ای برجسته از متخصصین، مدیران، اساتید دانشگاه و دانشجویان با تجربه آموزشی است. این افراد در دوره های مختلف معرفی می شوند.

نودوره بر اجرای روش های ترکیبی و مستمر آموزش تاکید دارد.